cast

cat

|

A Puiggené Assessors per tal

de donar-li un bon servei,

estem constanment al dia

de totes les noves lleis

i normatives.

Notícies

1 de juliol de 2015

PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS DEL SEGÒN TRIMESTRE DEL 2015

El dia 20 de Juliol finalitza el termini per presentar les declaracions trimestrals de l'IVA (model 303), de pagaments fraccionats a compte de la Renda (model 130-131) i de les retencions de lloguers, de professionals i de rendiments de capital (models 115, 110 i 123) corresponents al SEGON TRIMESTRE del 2015.

A fi de procedir a la confecció d’aquestes declaracions ens caldria la següent documentació:

1. Llibre de registre de factures emeses i rebudes (o xifra d’IVA repercutit i suportat) del 2n trimestre.

2. Rebuts de lloguer pagats dels mesos d'abril a juny.

3. Factures de vendes i compres intracomunitàries del trimestre.

Els clients que estiguin al sistema de MÒDULS i que apliquin retencions als seus ingressos, caldrà que ens facilitin l’import trimestral d’aquestes retencions.

PD: A fi de facilitar la presentació telemàtica de les declaracions que resultin a pagar, caldria que ens portessin la documentació com més aviat millor, si pot ser abans del dia 14.

1 de gener de 2015

ASPECTES CLAUS DE LA REFORMA FISCAL 2015-2016

A finals del mes de novembre es varen anar publicant al BOE les normes que modifiquen aspectes substancials de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’Impost de Societats i en menor mesura, de l'IVA.

En properes circulars anirem informant dels principals aspectes que modifiquen aquestes lleis, però es important, ni que sigui de forma esquemàtica, conèixer els canvis que poden afectar a actuacions immediates aplicables a finals del 2014 o a principis del 2015.

RENDA

1. La reducció del 60% dels rendiments nets obtinguts pels lloguers de vivenda es manté, però s’elimina la reducció del 100% pels contractes formalitzats a partir del 2015 per a menors de 30 anys. (si es te de fer un contracte de lloguer de vivenda en els propers dies, caldria formalitzar-lo en data 2014).

2. S’elimina la exempció dels primers 1.500 € per la obtenció de dividends (es millor doncs, repartir dividends al 2014 que no pas al 2015).

3. En el cas de socis d’entitats que realitzin activitats professionals (assessors, advocats, enginyers, veterinaris, sanitaris, etc...), els seus rendiments es qualificaran a partir del 2015 com activitat econòmica, si el soci està inclòs al Règim Especial de Treballadors Autònoms (per tant, a partir del 2015, aquells socis autònoms que realitzin activitats professionals, tindran de facturar amb Iva i retenció a la seva pròpia empresa, prèvia alta censal a Hisenda).

4. Desapareixen els coeficients de correcció monetària en cas de transmissions d’immobles, però es mantenen els coeficients d’abatiment per les transmissions d’immobles adquirits abans del 31/12/1994 amb un límit de 400.000 € (seria lleugerament millor fer la transmissió el 2014 que el 2015).

5. Els guanys patrimonials tornen a ser considerats com a Base del Estalvi sigui quin sigui el seu període de generació (es torna a la situació del 2012 i ja no caldrà estar a al espera de que passi un any per la seva venda).

6. La aportació màxima al Pla de Pensions es limitarà a 8.000 € a l’any (ara era de 10.000 € o 12.500 € en funció de la edat).

7. A partir del 2015 s’elimina la deducció per vivenda habitual (afectaria nomes als arrendataris o inquilins).

RETENCIONS

1. Les retencions per als administradors d’una societat, es fixen en un 37% al 2015 i en un 35% al 2016 (fins ara era del 42%).

2. Les retencions per als administradors de societats que facturin menys de 100.000 € es fixen en un 20% al 2015 i un 19% al 2016 (fins ara estaven sotmesos també al 42%).

3. Les retencions d’activitats professionals passen a ser del 19% al 2015 i del 18% al 2016.

4. Les retencions per arrendament d’immobles passen a ser del 20% al 2015 i al 19% al 2016 (fins ara era del 21%).

SOCIETATS

1. El tipus de gravamen general passa del 30% al 28% al 2015 i al 25% al 2016 (El tipus del 25% per a Pymes es manté sense límit de beneficis)

2. S’elimina la deducció per reinversió dels beneficis extraordinaris i es substitueix per la "reserva de capitalització" que ja comentarem en una altra comunicació.

3. Per les Pymes es crea una "reserva d'anivellació" que permetrà, sota certes condicions, deduir un 10% la base de l’impost, que també comentarem mes endavant.

Av. del Segre, 11 - 25007 Lleida

Tel. 973 72 50 80

info@puiggene.com